STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW "PRZYSTANEK SZTUKA"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw.
Skrótem nazwy Stowarzyszenia jest „Przystanek Sztuka”

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Straszyn.

§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach i niniejszym statutem i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie może używać logo organizacji, którego forma graficzna będzie uchwalona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Nazwa i logo organizacyjne Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2.
Cele i sposoby ich realizacji

§8
Celem stowarzyszenia jest:
 1. Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą.
 2. Reprezentowanie swoich członków przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami, wydawcami.
 3. Działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej profesjonalnej i nieprofesjonalnej.
 4. Wymiana doświadczeń i współpraca ze stowarzyszeniami o profilu podobnym działającymi w kraju i za granicą.
 5. Udział we wszechstronnym i pełnym rozwoju artystycznym środowiska, a także  kreatywne kształtowanie wrażliwości artystycznej i wspieranie sztuki ludowej w swoim otoczeniu.
 6. Upowszechnianie sztuki, poezji, prozy i muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szeroko rozumiane działania edukacyjne i kulturalne.
 8. Działanie sprzyjające rozwojowi powiatu Gdańskiego, a w szczególności rozwojowi kultury.

§9

1.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w formie:
 1. Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, plenerów, konkursów, warsztatów, koncertów na rzecz realizacji celów statutowych.
 2. Tworzenie galerii, pracowni plastycznych, warsztatów, działań dla seniorów, dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie aukcji na rzecz realizacji celów statutowych.
 4. Działalność wydawniczą i fonograficzną.
 5. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów twórczych.
 6. Aktywną działalność promującą artystów.
 7. Prowadzenie witryny internetowej jako narzędzia promocji malarstwa, rękodzieła artystycznego, rzeźby, fotografii, muzyki, poezji, prozy.
 8. Podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, oraz z wszelkimi osobami, stowarzyszeniami o podobnych celach i działaniach.
 9. Ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawania ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia.
 10. Pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele poprzez współpracę z samorządami, instytucjami publicznymi oraz lokalnym biznesem.
 11. Inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów organizacyjnych
2.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych
§11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  a) każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

§12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia;
 2. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 4. być na bieżąco informowanym o wszelkiej działalności;
 5. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać działalność Stowarzyszenia;
 6. małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
 3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§14
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 2. wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu w przypadku:
  a) nie opłacania składek przez 6 miesięcy
  b) działania na szkodę lub łamania postanowień Statutu Stowarzyszenia
  c) śmierci członka,
  d) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.

§15
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§16
 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający Stowarzyszenie zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§17
 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia przysługuje mu tylko głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia ogólne

§18
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
  b) Zarząd Stowarzyszenia,
  c) Komisja Rewizyjna.
§19
 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.
 2. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. W przypadku drugiego terminu nie obowiązuje quorum.

§20
Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§21
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.


Walne Zgromadzenie Członków

§22
 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zbiera się dwa razy w roku, jako sprawozdawcze oraz jako sprawozdawczo wyborcze – raz na trzy lata.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§23
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
  a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) udzielania Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Komisji Artystycznej
  e) wybór Komisji Rewizyjnej,
  f) odwoływanie członków Stowarzyszenia,
  g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
  h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 13 pkt. 2. ust. a,
  i) określenie wysokości składki członkowskiej,
  j) dokonywanie zmian w Statucie,
  k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  l) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
  m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu skarbnika i sekretarza.
 2. Terminy i sposób odbywania posiedzeń ustala Regulamin Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby członków decydujący jest głos prezesa.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa przynajmniej 2 członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes Zarządu.

§25
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. Sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. Bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań Stowarzyszenia,
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 26
 1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 osób.
 2. Terminy i sposoby zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej ustala Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej dwa razy do roku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a także zgodności tych działań ze Statutem
 2. wnioskowanie do Rady o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 3. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 4. analiza i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu i przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§28
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Nie mogą być członkiem podległym lub spokrewnionym z członkami Zarządu

Komisja Artystyczna

§29
Komisja Artystyczna stanowi ciało doradcze Stowarzyszenia. Do obowiązków Komisji Artystycznej należy opiniowanie działań merytorycznych Stowarzyszenia.

§30
Członkowie Komisji Artystycznej będą odpowiedzialni – adekwatnie do swoich kwalifikacji – za organizację i opiekę działań poszczególnych dziedzin sztuki, reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia


Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§31
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, zapisów na rzecz Stowarzyszenia
  c) dotacji i subwencji, grantów,
  d) zysków zwyczajnych i nadzwyczajnych
 2. Stowarzyszenie posiada konto bankowe
 3. Środki są przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, zgodnie z §24 p. 4.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.


Rozdział 6
Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§30
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, w przypadku jego rozwiązania majątek Stowarzyszenia jest rozporządzany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika.

Czytaj więcej…

Akceptuję
Informacja o wykorzystaniu plików Cookies na stronie st-przystaneksztuka.pl
 1. Wszystkie strony internetowe w domenie st-przystaneksztuka.pl (dalej Strony) korzystają z plików Cookies.
 2. Cookies są plikami tekstowymi zawierającymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Pliki Cookies przechowywane są przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane są do prawidłowego działania Strony.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator stron w domenie st-przystaneksztuka.pl, Stowarzyszenie Twórców „Przystanek Sztuka”, KRS: 0000382601.
 4. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 5. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika Strony. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Strony.
 6. Rodzaje i cel wykorzystania plików Cookies na Stronie:
  • Pliki Cookies typu wydajnościowego, wykorzystywane w są celu zbierania informacji o charakterze statystycznym związanych z usługą Google Analytics.
  • Pliki Cookies typu sesyjnego, które automatycznie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej Użytkownika. Wykorzystywane są w celu prawidłowego działania formularzy kontaktowych umieszczonych na Stronie.
 7. Strona korzysta z usług serwisu Facebook, są to usługi związane z aplikacjami społecznościowymi. Serwis Facebook może również umieszczać pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony w celu poprawnego działania wspomnianej usługi.
 8. W przeglądarce internetowej Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację Użytkownika dla stosowania plików Cookies przez Stronę.